V.104.15.387-8

Arya-prajnaparamita-satasahasradharani

!. . . .